Cơ cấu tổ chức, GIỚI THIỆU VỀ NIDT

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

Số lượng cán bộ công nhân viên  46 người, trong đó:

  •     Trình độ Đại học : 10 người.
  •     Trình độ Cao đẳng : 14 người.
  •     Công nhân kỹ thuật lành nghề : 22 người.

 

CO CAU TO CHUC

 

Leave a Reply